ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Repra BV
Meerstraat 65 B
5473 VX Heeswijk-Dinther

1. Algemeen
Repra B.V. welke vennootschap is geregistreerd in het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 75388286, statutair gevestigd te Bernheze en kantoorhoudende te (5473 AH) Heeswijk-Dinther aan de Veldstraat nr. 25b. Op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, opdrachten, daaruit voorkomende leveringen en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op alle buitencontractuele relaties met Repra B.V.. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ons slechts indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief of langs elektronische weg. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing en treden wij in overleg met de wederpartij om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan worden die situaties beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Ook in het geval wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, behouden wij het recht om, in andere gevallen, wel stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2. Totstandkoming overeenkomsten
Onze aanbiedingen, mondeling of schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een order binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk hebben aanvaard, door middel van een orderbevestiging en factuur, ook indien wij een schriftelijke aanbieding hebben gedaan. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door ons ingewonnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Getoonde of verstrekte monsters, modellen, afbeeldingen, documentatie en overige specificaties gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de respectieve zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Wij kunnen niet aan een offerte worden gehouden als die offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Rechten van intellectueel eigendom
Wij behouden ons alle rechten van intellectueel eigendom voor op de gegevens voorkomende in onze aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of de door ons verschafte modellen, monsters, tekeningen, afbeeldingen en/of gebruiksvoorschriften.

4. Prijzen
Wij hebben het recht enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals vervoerskosten, de prijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersverhoudingen, invoerrechten of omzetbelasting, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie en die zich na de datum van onze aanbieding, respectievelijk na tot stand komen van de overeenkomst maar voor levering voordoen, aan de wederpartij door te berekenen. De prijzen van de door ons aangeboden, respectievelijk verkochte zaken zijn berekend op basis van levering af magazijn Heeswijk-Dinther Nederland, exclusief B.T.W., invoerrechten en andere heffingen en belastingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Wij verzorgen indien gewenst het transport aan de wederpartij of een andere plaats indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, waarbij wij gerechtigd zijn de transportkosten voor de levering in rekening te brengen middels een factuur aan de wederpartij. Het risico van verlies, diefstal en beschadiging zal op de wederpartij overgaan op het moment van levering.

5. Betaling
Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen dienen de bedragen van de factuur uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen te zijn voldaan. Korting, inhouding, verrekening of opschorting van betaling is door wederpartij niet toegestaan. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn en indien onze wederpartij het door haar verschuldigde niet tijdig voldoet, is zij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist automatisch in verzuim en over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid van dat bedrag. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is onze wederpartij voorts gehouden alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan vastgesteld op 15 (vijftien) procent van het factuurbedrag met een minimum van € 250, – (tweehonderdvijftig euro) voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd ons recht de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, zijn wij ook gerechtigd onze leveringsverplichting op te schorten mits die betaling ook na schriftelijk aanmaning om alsnog binnen 14 dagen te betalen is uitgebleven. Onze wederpartij is gehouden op ons eerste verzoek bij of na het aangaan van de overeenkomst, (aanvullende) persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen voor de nakoming van haar (betalings-)verplichtingen ten opzichte van ons. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht onze verplichtingen op te schorten en geeft ons uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van eventueel door ons geleden schade.

6. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs met inbegrip van renten en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden (laten) verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die wij op de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens ons. Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, is onze wederpartij niet gerechtigd over de door ons geleverde zaken te beschikken en/of deze te vervreemden en/of te bezwaren en/of te bewerken of verwerken. Het is de wederpartij evenwel toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat de wederpartij de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met ons is nagekomen, wij in de rechten treden van de wederpartij jegens diens afnemers. De wederpartij draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan ons over, welke overdracht wij aanvaarden. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de wederpartij surseance van betaling is gevraagd of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de wederpartij terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij is gehouden de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren.

7. Levering
Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Onze wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt, is de wederpartij in verzuim en zijn wij ter keuze gerechtigd:
(a) de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij met een vervoermiddel naar onze keuze naar het adres van de wederpartij te (doen) vervoeren, dan wel de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij op te slaan,
of
(b) de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van de door ons geleden schade c.q. gederfde winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf moment dat de vordering opeisbaar is.
Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.

8. Levertijd
Een door ons opgegeven levertijd geldt steeds als een indicatie en niet als fatale termijn. Wij zijn niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld door de wederpartij, deze ons hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en wij hieraan geen gevolg hebben gegeven. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat wij een order schriftelijk hebben aanvaard en onze wederpartij ons alle voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en wij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de wederpartij ontvangen hebben. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering, dan wordt de levertijd met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van ons komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 25 weken) van de overeengekomen levertijd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de omschreven (betalings-)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

9. Klachten
Onze wederpartij is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Onze wederpartij is gehouden eventuele klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij ons in te dienen. Dit geldt eveneens voor niet bestelde geleverde artikelen. Indien het een uiterlijk niet zichtbaar gebrek betreft, is onze wederpartij gehouden klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen na het constateren van het gebrek, doch in ieder geval binnen 3 (drie) maanden na levering schriftelijk bij ons in te dienen.
Alle klachten moeten door onze wederpartij worden ingediend onder vermelding van pakbonnummer. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum.
Bij gebreke van zodanige tijdige indiening van klachten vervalt elke aanspraak jegens ons. Eventuele retournering van zaken is slechts mogelijk indien de zaken in originele staat verkeren en nadat wij schriftelijk met retournering hebben ingestemd. Artikelen die niet van ons afkomstig zijn komen niet voor retournering in aanmerking.
Uiterlijk binnen 1 (een) week na onze instemming met retournering, dienen de geretourneerde zaken door ons te zijn ontvangen. Tenzij anders overeengekomen komen retourzendingen voor rekening en risico van onze wederpartij.

10. Garantie; beperking van aansprakelijkheid
Wij zijn ter zake van door ons geleverde zaken niet verder of anders aansprakelijk dan wegens materiaal- en/of constructiefouten in de zaken welke binnen 3 (drie) maanden na de datum van levering als bedoeld in artikel 8, aan het licht zijn gekomen, voor zover dergelijke fouten de deugdelijkheid of de kwaliteit van de zaken in belangrijke mate verminderen. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel beperkt zich tot de kosteloze levering van vervangende (onderdelen van) zaken. Wij zijn gerechtigd om, in plaats van vervangende zaken te leveren, de defecte (onderdelen van) geleverde zaken te herstellen of tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terug te nemen. Op aan ons door derden geleverde en door ons aan onze wederpartij doorgeleverde zaken, ook indien de door ons geleverde zaken zijn samengesteld uit door derden aan ons toegeleverde zaken, verlenen wij aan onze wederpartij dezelfde garantie, maar geen verdere garantie dan wij van onze toeleverancier(s) hebben gekregen. Onze wederpartij kan slechts dan beroep doen op verplichtingen van ons gebaseerd op dit artikel, nadat onze wederpartij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst heeft voldaan. Indien wij uit enigerlei hoofde aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en geldt dat onze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de ons afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van ons eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook bedoelde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken zaken, exclusief belastingen. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval. Wij zijn nimmer aansprakelijk tot vergoeding van niet-materiële schade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of andere gevolgschade. Onze wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van alle vorderingen van derden, verband houdende met door ons geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden.

11. Niet nakoming
Indien de wederpartij op enige wijze jegens ons tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, of indien er gronden zijn om te vrezen dat de wederpartij jegens ons tekort zal schieten, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, aangifte of vordering faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, zijn wij, onverminderd onze overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.

12. Overmacht
In geval van overmacht hebben wij het recht om, te onzer keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de rechtstreekse invloed van ons voordoet, waaronder mede – doch niet uitsluitend – wordt verstaan: staking, uitsluiting, blokkade, rellen, ordeverstoring, energietekort, hapering in energievoorziening, vervoersverbod, brand, bedrijfsongeval, oorlog of oorlogsdreiging, natuurramp, overstroming. Ook dan is sprake van overmacht indien de desbetreffende omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.

13. Toepasselijk recht; bevoegde Rechter
Op deze voorwaarden en op al onze aanbiedingen en/of verkoopovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen ons en de wederpartij zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd onze bevoegdheid om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

14. Verjaring
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

15. Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.